Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19